Privacyverklaring

Zadelservice Melissa (KVK 69037078) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te bewaken. Zadelservice Melissa houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden die zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen en deze respecteren. Als Zadelservice Melissa zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van klanten worden door Zadelservice Melissa verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling (en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en / of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan van het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling (en) kan Zadelservice Melissa de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres;
  • Staladres;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw gegevens worden door Zadelservice Melissa opgeslagen ten doel van verwerking (en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het onderhouden van een klantenbestand;
 • Het maken van afspraken.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan ​​is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-) gegevens bij ons opvraagt. Wij zijn verplicht medewerking te geven en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Zadelservice Melissa bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt is dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatige verwerking tegen te gaan, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in de opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens op basis van een door u gegeven toestemming doorgeven, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Zadelservice Melissa

Boterbloem 14

1716 VK Opmeer

T; +31 646305009

E; info@zadelservicemelissa.nl

W; www.zadelservicemelissa.nl

KvK; 69037078